esop-world-cloud-6-e1495652581505

หุ้น ESOP หรือ Employee Stock Ownership Plan เป็นการออกหุ้นให้กับพนักงานเพื่อเป็นการการจูงใจให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบริษัทเช่นเดียวกัน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตอบแทน ซึ่งราคาหุ้นที่พนักงานซื้อจะเป็นราคาที่มีส่วนลด แต่จะต้องซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีจำนวนจำกัดตามอายุงานหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

โดยโอเจมีระบบงานที่ช่วยในการบริหารและจัดการสิทธิและการใช้สิทธิของพนักงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บริษัทในการบันทึกและจัดทำรายงานส่งนายทะเบียน เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) – TSD เป็นต้น