ไฮไลท์

>ไฮไลท์

จัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องเตรียมตัวอย่างไร

การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมบริหารบริษัททราบและให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกระบวนการดำเนินงานสำคัญต่างๆที่บริษัทได้วางแผนไว้ เพื่อที่จะสร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทและผู้ลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการนำเสนอความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่างๆของบริษัทตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมของผู้ที่เข้าร่วมประชุม จะต้องมีการเตรียมคำถามสำหรับอภิปรายกันในห้องประชุมเพื่อให้ได้ทางออกที่เหมาะสม

25 มิถุนายน 2021|ไฮไลท์|

ไปประชุมผู้ถือหุ้นเองไม่ได้ จะรักษาสิทธิของคุณได้อย่างไร

การประชุมผู้ถือหุ้นถือได้ว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่บริษัทมหาชนทุกแห่งต้องจัดขึ้น เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่างๆ ขององค์กรให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประกอบการของบริษัท ได้รับทราบและตัดสินใจอนุมัติโครงการต่างๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง และทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นพึงปฏิบัติ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นเกิดไปประชุมด้วยตนเองไม่ได้

11 ธันวาคม 2021|ไฮไลท์|

ไปประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเช่นนี้ หลายๆ ท่านก็คงจะเริ่มหันมาสร้างรายได้และหาแหล่งเงินออมจากหลากหลายช่องทางกัน เช่น ฝากประจำไว้กับธนาคาร ซื้อสลากออมทรัพย์ ปล่อยเช่า-ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สะสมและแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ และที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดก็คือ เล่นหุ้น

7 ธันวาคม 2021|ข่าวสาร, ไฮไลท์|

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกจัดเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อที่บริษัทจะได้รายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่าน รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทโดยทั่วไปจะมีวันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชีเป็น

20 พฤศจิกายน 2021|ข่าวสาร, ไฮไลท์|