ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ที่เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำกว่า 150 บริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ระยะเวลาเหล่านั้นเป็นการบ่มเพาะให้เรามีประสบการณ์ที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนที่เรารับผิดชอบดูแลสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น บริการที่ปรึกษาการจัดประชุมของเราจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคลี่คลายปัญหาและสร้างความกระจ่างให้กับบริษัทที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการจัดประชุมด้วยความเป็นมืออาชีพ