บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของโอเจรองรับการจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน กองทรัสต์และกองทุนรวมครอบคลุมกำรลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยี BARCODE โดยมีจุดเด่นดังนี้

  1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  2. เพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนและนับคะแนน
  3. มีความถูกต้องแม่นยำ ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

ภาพบรรยากาศงาน