นอกจากบริการข้างต้น ทางเราขอนำเสนอบริการเสริมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุม เช่น บริการถอดเทปการประชุม บริการตรวจเอกสารผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริการพิธีกร / ผู้ดำเนินการประชุม บริการล่ามแปลภาษาขณะประชุม บริการเช่า-ยืมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม บริการบันทึกเทปและบันทึกภาพการจัดประชุม เป็นต้น