เนื่องจากรายงานประจำปีเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เราจึงใส่ใจในการทำรายงานประจำปีทุกๆ เล่มด้วยทีมงานนักออกแบบที่มีความเป็นมืออาชีพและกระบวนการทำงานที่เน้นผลลัพธ์เป็นสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ทางเราสามารถจัดทำซีดีสำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ ของรายงานประจำปีได้ โดยมีการออกแบบแผ่นซีดี รวมถึงซองใส่ซีดี และหน้าแสดงผลหลักด้วย ในส่วนของกระบวนการผลิต เราไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการพิมพ์