ประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น จะถูกจัดเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อที่บริษัทจะได้รายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่าน รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ในการจัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทโดยทั่วไปจะมีวันที่สิ้นสุดระยะเวลาบัญชีเป็น 31 ธันวาคม ดังนั้นบริษัทส่วนใหญก็จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกันภายเดือนเมษายน เมื่อบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก็จะต้องส่งจดหมายบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนกำหนดวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน วาระหลักๆ ที่จะต้องมีสำหรับการประชุมสามัญประจำปี ได้แก่

  • รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  • แถลงผลการดำเนินงานของช่วงปีที่ผ่านมา
  • พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีรายได้-รายจ่าย
  • เลือกตั้งคณะกรรมการ
  • เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ กำหนดการและสถานที่สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้จาก ปฎิทินหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย